5e Beijumlezing, Maandag 9 oktober 2017, De Kleihorn

Max van den Berg

Op maandag 9 oktober om 20.00 uur zal Max van den Berg een lezing verzorgen in buurtcentrum 
De Kleihorn in Beijum
Het is de vijfde in een serie lezingen georganiseerd door de Historische Werkgroep Beijum. Eerdere 
lezingen werden gegeven door archivaris Jan van den Broek, archeoloog Gert Kortekaas, bioloog 
Jan Doevendans en landschapsarchitect Ger Roosjen.

maxvdberg78groot

Max van den Berg heeft diverse openbare functies bekleed, onder andere die van Commissaris van de Koningin in Groningen en voorzitter van de Partij van de Arbeid. Landelijke bekendheid had hij daarvoor al gekregen, als jonge wethouder in het eerste linkse college van B&W in Groningen. Als wethouder van onder andere Volkshuisvesting was hij verantwoordelijk voor de totstandkoming van de nieuwe wijk Beijum. Hij wilde het ontwerp en de planning van Beijum anders, democratischer, aanpakken dan tot die tijd gebruikelijk was. In Boeren, burgers, Beijumers, het geschiedenisboek van Beijum uit 2012, worden zijn zienswijze en aanpak als volgt samengevat:

“De nieuwe wijk ontstaat niet aan de tekentafel van de deskundige, maar aan een vergadertafel waaraan allerlei maatschappelijke organisaties zitten. Van den Berg formeert daartoe het ‘Bouwteam Beijum’. De opzet en de werkwijze van dit team vertonen overeenkomsten met wat we later het poldermodel zijn gaan noemen.”

Welke politieke en maatschappelijke ideeën destijds een rol speelden, welke besluitvormingsprocessen er plaatsvonden, welke stedenbouwkundige visie er achter de bouw van Beijum schuilging: op deze en andere vragen zal Max van den Berg in zijn lezing ongetwijfeld uitgebreid ingaan.

De Historische Werkgroep Beijum, verantwoordelijk voor het geschiedenisboek Boeren, burgers, Beijumers (2012, 2e herziene druk 2014), wil met de serie lezingen de belangstelling voor de geschiedenis en actuele ontwikkelingen van Beijum en omgeving een impuls geven.

Plaats: Buurtcentrum De Kleihorn, Fultsemaheerd 87, 9736 CT Groningen tel 050-5494820

Tijd: Maandagavond 9 oktober 20.00 uur (zaal open om 19.30 uur)

Het 'Beijumboek' zal ter plekke te koop zijn.

Entree: gratis

HISTORISCHE WERKGROEP BEIJUM

borg

Achtergrondinformatie Beijum

De nieuwbouwwijk Beijum is gebouwd op oude grond. Toen de gemeente Groningen in 1969 het grondgebied van de gemeente Noorddijk en een deel van de gemeente Bedum bij haar gebied trok, was Beijum een boerengehucht. De bebouwing ervan bestond uit een aantal boerderijen langs de Beijumerweg, dichtbij de gemeentegrens tussen Noorddijk en Bedum. In de Middeleeuwen is Beijum zelfs een kerkdorp geweest, met een eigen parochiekerk. En tot in de 18e eeuw was er een borg.

Een historische wandeling in en om Beijum leert dat er nog veel van het verre verleden bewaard is gebleven. De Beijummerweg bestaat nog steeds, nu overwegend als fietspad. Ook enkele oude boerderijen zijn bewaard gebleven. De oude grens tussen Noorddijk en Bedum, een bijna 1000 jaar oude dijk met de naam Zuidwending, is nog steeds te herkennen in het tracé van het kanaal dat dwars door Beijum loopt. Die Zuidwending moest eeuwen geleden worden aangelegd als waterkering voor het laaggelegen veengebied waarin Beijum lag. Aan de noordkant werd dat veengebied, Innersdijk, beschermd door de Wolddijk, die met een grote boog van Noordwolde tot achter Ten Boer loopt.

Dat Groningen zijn stadsgrenzen in 1969 uitbreidde, had alles te maken met de destijds verwachte snelle bevolkingsgroei van de stad. Het nieuwe stadsdeel Noorddijk alleen al zou 45.000 tot 60.000 inwoners krijgen. Het 'Struktuurplan 1969-1973' voorzag daarom in een groots opgezette cluster nieuwbouwwijken , met naast Beijum en Lewenborg ook wijken met namen als Oosterhuizen en De Rollen. De laatste twee wijken kwamen er niet, omdat de plannen vanwege tegenvallende cijfers naar beneden moetsen worden bijgesteld. Ook het geplande stadsdeelcentrum met onder andere een groot gemeenschappelijk winkelcentrum kwam er niet. Op die plek liggen nu wel de prachtige sportvelden van Kardinge.

Vanaf 1977 is gebouwd aan een 'dorps' Beijum, een wijk opgebouwd uit woonerven tussen veel groen en water. In 1978 werd de eerste heerd opgeleverd. Die woonerven kregen de namen van 'heerden', boerderijen op het Groningse platteland. Een verdere bijzonderheid is dat Beijum een veelvormige architectuur kent. Bij de bouw is de wijk ingedeeld in dertien deelplannen, waarbinnen telkens vier architecten de gelegenheid kregen een eigen ‘buurtje’ te maken.

Beijum telt tegenwoordig ongeveer 14.000 inwoners. 

 

Geslaagde 5e Beijumlezing Max van den Berg (9 oktober 2017)

Op maandag 9 oktober om 20.00 uur hield Max van den Berg een lezing in buurtcentrum De Kleihorn in Beijum

Het was de vijfde in een serie lezingen georganiseerd door de Historische Werkgroep Beijum. Eerdere 
lezingen werden gegeven door archivaris Jan van den Broek, archeoloog Gert Kortekaas, bioloog 
Jan Doevendans en landschapsarchitect Ger Roosjen.

maxvdberg78groot

Max van den Berg heeft diverse openbare functies bekleed, onder andere die van Commissaris van de Koningin in Groningen en voorzitter van de Partij van de Arbeid. Landelijke bekendheid had hij daarvoor al gekregen, als jonge wethouder in het eerste linkse college van B&W in Groningen. Als wethouder van onder andere Volkshuisvesting was hij verantwoordelijk voor de totstandkoming van de nieuwe wijk Beijum. Hij wilde het ontwerp en de planning van Beijum anders, democratischer, aanpakken dan tot die tijd gebruikelijk was. In Boeren, burgers, Beijumers, het geschiedenisboek van Beijum uit 2012, worden zijn zienswijze en aanpak als volgt samengevat:

“De nieuwe wijk ontstaat niet aan de tekentafel van de deskundige, maar aan een vergadertafel waaraan allerlei maatschappelijke organisaties zitten. Van den Berg formeert daartoe het ‘Bouwteam Beijum’. De opzet en de werkwijze van dit team vertonen overeenkomsten met wat we later het poldermodel zijn gaan noemen.”

De Historische Werkgroep Beijum, verantwoordelijk voor het geschiedenisboek Boeren, burgers, Beijumers (2012, 2e herziene druk 2014), wil met de serie lezingen de belangstelling voor de geschiedenis en actuele ontwikkelingen van Beijum en omgeving een impuls geven.

 

Beveiliging

website security